Verificació de documents

Els documents electrònics emesos per la Direcció General de Trànsit (DGT) disposen d'un codi segur de verificació (CSV) únic. Aquest codi garanteix l'autenticitat del document, tant si disposes d'ell en paper o format electrònic.

Manual de l'usuari

Introducció

Tots els documents electrònics emesos per la Direcció General de Trànsit (DGT) a través de la seva seu electrònica tenen un codi segur de verificació (CSV). A través d'aquest servei podeu consultar qualsevol document emès per la DGT que disposi d'aquest codi.

Especialment útil és aquesta funcionalitat quan el ciutadà ha imprès el document electrònic i el presenta en alguna administració pública, de manera que aquesta altra administració pública pot comprovar la veracitat de la documentació presentada i que aquesta no ha estat alterada.

Què és el CSV? On és?

El codi CSV és una clau que identifica de manera inequívoca un document. Per poder realitzar la verificació s'ha d'introduir el codi CSV que hi ha al marge. Podeu trobar el CSV en el marge esquerre o en el dret i amb format diferent segons el tipus i antiguitat del document. A continuació es mostren una sèrie d'exemples, amb el codi CSV remarcat en un quadre vermell:

Exemple model 1 en el marge dret
Exemple model 1 en el marge dret
Exemple model 2 en el marge dret
Exemple model 2 en el marge dret
Exemple model 3 en el marge dret
Exemple model 3 en el marge dret
Exemple model 4 en el marge dret
Exemple model 5 en el marge esquerre
Exemple model 5 en el marge esquerre
Exemple model 6 en el marge esquerre
Com es garanteix l'autenticitat dels documents visualitzats a través d'aquesta eina?

Per garantir l'autenticitat, integritat i inalterabilitat dels documents, el càlcul de CSV es realitza sobre la base del contingut del document, de manera que qualsevol modificació del document original fa que no concordi el CSV que s'incorpora, a més per a la majoria de documents s'afegeix signatura digital avançada i segellat de temps.

Signatura avançada: És la signatura electrònica que permet identificar el signant i qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al signant de manera única i a les dades a què es refereix i que ha estat creada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu control exclusiu.
Segellat de temps: És un mecanisme en línia que permet demostrar que una sèrie de dades han existit i no han estat alterades des d'un instant específic en el temps.

Funcionalitats comunes

Qualsevol persona que necessiti comprovar la validesa d'un document en format electrònic o en paper amb CSV, pot fer-ho accedint al servei a Internet de Validació de Documents dins de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit. L'aplicació li requerirà llavors els dígits que formen el CSV que acompanya al document, i li retornarà el document electrònic equivalent, incloses les signatures electròniques incorporades si les tingués. L'usuari pot, llavors, fer la confrontació amb el seu document. Entre els documents que es poden descarregar hi ha per exemple els del registre electrònic, tauler d'edictes de sancions de trànsit, sistema de gestió documental de la DGT, etc.

Obtenció de documents

S'haurà d'introduir el codi segur de verificació o localitzador del document (CSV) i prémer en el botó Cerca. Si el document existeix, es descarregarà al dispositiu.

Podem accedir a l'aplicació des de la seu electrònica de la DGT.

Preguntes freqüents

A continuació es mostra un llistat de preguntes freqüents:

Què és el codi segur de verificació?

El codi segur de verificació (CSV) és una clau associada a un document i vinculada a l'Administració Pública, òrgan, organisme públic o entitat de dret públic, que permet la comprovació de la integritat del document mitjançant l'accés a la seu electrònica corresponent ( article 42.b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic).

Quins documents puc verificar?

Tots aquells documents emesos per la Direcció General de Trànsit que disposin d'un codi segur de verificació. Si el document amb CSV és d'un altre organisme, has de fer la comprovació a la seu electrònica de l'emissor.

Puc accedir al servei a través d'un dispositiu mòbil?

Sí, l'aplicació està preparada per a la seva utilització en dispositius mòbils i tauletes.

Puc descarregar-me el document en el meu ordinador o dispositiu?

Sí. Pots guardar el document al teu ordinador o dispositiu amb totes les garanties d'autenticitat i integritat del mateix.

I si no trobo el document?

Pot ser degut al fet que es tracti d'algun document que no hagi estat registrat per la Direcció General de Trànsit. Pots consultar-lo a qualsevol de les Direccions o oficines de Trànsit, seguint el procediment detallat en el següent apartat.

Recorda

Pots trucar al 060 si necessiteu més informació o tens problemes amb la verificació del document.
Si necessites realitzar algun tràmit amb la Direcció General de Trànsit, consulta si el tràmit requereix cita prèvia a la Prefectura o Oficina de Trànsit que vulguis. Pots fer-ho línia o bé trucant al 060. Si actues en representació de l'interessat, comunica-ho en reservar la cita.