Verificación de documentos

Os documentos electrónicos emitidos pola Dirección Xeral de Tráfico (DGT) teñen un código de verificación segura único (CSV). Este código garante a autenticidade do documento, xa sexa en papel ou en formato electrónico.

Manual de usuario

Introdución

Todos os documentos electrónicos emitidos pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT) a través da súa sede electrónica posúen un Código Seguro de Verificación (CSV). A través deste servizo vostede pode consultar calquera documento emitido pola DXT que dispoña do devandito código.

Especialmente útil é dita funcionalidade cando o cidadán imprimiu o documento electrónico e preséntao nalgunha administración pública, de forma que esoutra administración pública pode comprobar a veracidade da documentación presentada e que esta non foi alterada.

Que é o CSV? Onde está?

O código CSV é unha clave que identifica de maneira inequívoca a un documento. Para poder realizar a verificación deberá introducirse o código CSV que hai na marxe. Pode atopar o CSV ben na marxe esquerda ou na dereita e con formato diferente en función do tipo e antigüidade do documento. A continuación móstranse unha serie de exemplos, remarcado nun cadro vermello o código CSV:

Exemplo Modelo 1 en marxe dereita
Exemplo Modelo 1 en marxe dereita
Exemplo Modelo 2 en marxe dereita
Exemplo Modelo 2 en marxe dereita
Exemplo Modelo 3 en marxe dereita
Exemplo Modelo 3 en marxe dereita
Exemplo Modelo 4 en marxe dereita
Exemplo Modelo 5 en marxe esquerda
Exemplo Modelo 5 en marxe esquerda
Exemplo Modelo 6 en marxe esquerda
Como se garante a autenticidade dos documentos visualizados a través desta ferramenta?

Para garantir a autenticidade, integridade e inalterabilidade dos documentos, o cálculo de CSV realízase en base ao contido do documento, de forma que calquera modificación do documento orixinal provoca que non concorde o CSV que se incorpora, ademais para á maioría de documentos engádese firma dixital avanzada e selado de tempo.

Firma avanzada: É a firma electrónica que permite identificar ao asinante e calquera cambio ulterior dos datos asinados, que está vinculada ao asinante de maneira única e aos datos a que se refire e que foi creada por medios que o asinante pode manter baixo o seu exclusivo control.
Selado de tempo: É un mecanismo en liña que permite demostrar que unha serie de datos existiron e non foron alterados desde un instante específico no tempo.

Funcionalidades comúns

Calquera persoa que necesite comprobar a validez dun documento en formato electrónico ou en papel con CSV, pode facelo accedendo ao servizo en Internet de Validación de Documentos dentro da Sede Electrónica da Dirección Xeral de Tráfico. A aplicación requiriralle entón os díxitos que forman o CSV que acompaña ao documento, e devolveralle o documento electrónico equivalente incluídas as firmas electrónicas incorporadas se as tivese. O usuario pode, entón, realizar o cotexo co seu documento. Entre os documentos que se poden descargar atópanse por exemplo os do rexistro electrónico, taboleiro edictal de sancións de tráfico, sistema de xestión documental da DXT, etc.

Obtención de documentos

Debe introducir o código de verificación segura ou o localizador de documentos (CSV) e premer no botón Buscar. Se o documento existe, será descargado ao dispositivo.

Podemos acceder á aplicación desde a Sede electrónica da DXT.

Preguntas frecuentes

Abaixo está a lista de preguntas máis frecuentes:

Cal é o Código de verificación segura?

O Código de verificación segura (CSV) é unha chave asociada a un documento vinculada á Entidade de Administración Pública, órgano, público ou público, que permite a verificación da integridade do documento a través do acceso á sede electrónica correspondente ( Artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público).

Que documentos podo verificar?

Todos aqueles documentos emitidos pola Dirección Xeral de Tráfico que teñan un Código de Verificación Segura. Se o documento con CSV é doutra organización, debe realizar a verificación na Sede Electrónica do emisor.

Podo acceder ao servizo a través dun dispositivo móbil?

Si, a aplicación está lista para usarse en dispositivos móbiles e tabletas.

¿Podo descargar o documento no meu ordenador ou dispositivo?

Si. Pode gardar o documento no seu ordenador ou dispositivo con todas as garantías da súa autenticidade e integridade.

E se non atopo o documento?

Pode deberse ao feito de que é un documento que non foi rexistrado polo Departamento de Tráfico. Pódese consultar en calquera das sedes ou oficinas de tráfico, seguindo o procedemento detallado na seguinte sección.

Teña en conta que

Pode chamar 060 se precisa máis información ou ten problemas coa verificación do documento.
Se necesita realizar calquera procedemento coa Dirección Xeral de Tráfico, consulte se este procedemento require cita previa na Sede ou na Oficina de Tráfico o que quere Podes facelo en liña ou chamando 060. Se actúas en nome da persoa interesada, comunícaa cando realizas a reserva da cita.