Verificació de documents

Els documents electrònics emesos per la Direcció General de Trànsit (DGT) disposen d'un Codi Segur de Verificació (CSV) únic. Aquest codi garanteix l'autenticitat del document, tant si disposes d'ell en paper o format electrònic.

Manual d'usuari

Introducció

Tots els documents electrònics emesos per la Direcció General de Trànsit (DGT) a través de la seua seu electrònica tenen un codi segur de verificació (CSV). A través d'aquest servei podeu consultar qualsevol document emés per la DGT que dispose d'aquest codi.

Especialment útil és aquesta funcionalitat quan el ciutadà ha imprés el document electrònic i el presenta en alguna administració pública, de manera que eixa altra administració pública pot comprovar la veracitat de la documentació presentada i que aquesta no ha sigut alterada.

Què és el CSV? On està?

El codi segur de verificació (CSV) és una clau que identifica de manera inequívoca un document. Per poder realitzar la verificació ha d'introduir-se el CSV que hi ha en el marge. Podeu trobar el CSV en el marge esquerre o bé en el dret i amb format diferent en funció del tipus i l’antiguitat del document. A continuació es mostren una sèrie d'exemples, amb el CSV ressaltat en un quadro roig:

Exemple Model 1 en marge dret
Exemple Model 1 en marge dret
Exemple Model 2 en marge dret
Exemple Model 2 en marge dret
Exemple Model 3 en marge dret
Exemple Model 3 en marge dret
Exemple Model 4 en marge dret
Exemple Model 5 en marge esquerre
Exemple Model 5 en marge esquerre
Exemple Model 6 en marge esquerre
Com es garanteix l'autenticitat dels documents visualitzats a través d'aquesta eina?

Per a garantir l'autenticitat, integritat i inalterabilitat dels documents, el càlcul del CSV es realitza sobre la base del contingut del document, de manera que qualsevol modificació del document original provoca que no coincidisca amb el CSV que s'incorpora. A més, per a la majoria de documents, s'afig la signatura digital avançada i el segellat de temps.

Signatura avançada: És la signatura electrònica que permet identificar el signatari i qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al signatari de manera única i a les dades a les quals es refereix i que ha sigut creada per mitjans que el signatari pot mantenir sota el seu exclusiu control.
Segellat de temps: És un mecanisme en línia que permet demostrar que una sèrie de dades han existit i no han sigut alterades des d'un instant específic en el temps.

Funcionalitats comunes

Qualsevol persona que necessite comprovar la validesa d'un document en format electrònic o en paper amb CSV, pot fer-ho accedint al servei en internet de validació de documents dins de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit. L'aplicació li requerirà, aleshores, els dígits que formen el CSV que acompanya el document i li tornarà el document electrònic equivalent incloses les signatures electròniques incorporades si les tinguera. L'usuari pot, aleshores, realitzar l'acarament amb el seu document. Entre els documents que es poden descarregar es troben, per exemple, els del registre electrònic, el tauler d’edictes de sancions de Trànsit, el sistema de gestió documental de la DGT, etc.

Obtenció de documents

S'haurà d'introduir el Codi Segur de Verificació o localitzador del document (CSV) i prémer en el botó buscar. Si el document existeix, es descarregarà en el dispositiu.

Podem accedir a l'aplicació des de la seu electrònica de la DGT.

Preguntes freqüents

A continuació es mostra un llistat de preguntes freqüents:

Què és el Codi Segur de Verificació?

El Codi Segur de Verificació (CSV) és una clau associada a un document i vinculada a l'Administració Pública, òrgan, organisme públic o entitat de Dret Públic, que permet la comprovació de la integritat del document mitjançant l'accés a la seu electrònica corresponent (Article 42.b de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Público).

Quins documents puc verificar?

Tots aquells documents emesos per la Direcció General de Trànsit que disposen d'un Codi Segur de Verificació. Si el document amb CSV és d'un altre organisme, has de realitzar la comprovació en la Seu Electrònica de l'emissor.

Puc accedir al servei a través d'un dispositiu mòbil?

Sí, l'aplicació està preparada per a la seua utilització en dispositius mòbils i tablet.

Puc descarregar-me el document en el meu ordinador o dispositiu?

Sí. Pots guardar el document en el teu ordinador o dispositiu amb totes les garanties d'autenticitat i integritat d'aquest.

I si no trobe el document?

Pot haver-se d'al fet que es tracte d'algun document que no haja sigut registrat per la Direcció General de Trànsit. Pots consultar-ho en qualsevol de les Prefectures o Oficines de Trànsit, seguint el procediment detallat en el següent apartat.

Recorda

Pots cridar al 060 si necessites més informació o tens problemes amb la verificació del document.
Si necessites realitzar algun tràmit amb la Direcció General de Trànsit, consulta si aquest tràmit requereix cita prèvia en la Prefectura o Oficina de Trànsit que desitges. Pots fer-ho online o bé cridant al 060. Si actues en representació de l'interessat, comunica'l en reservar la cita.